ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την κοινωνική ευθύνη με γνώμονα την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης της Διοίκησης με τους εργαζόμενους όπως επίσης με συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες.

Η Διοίκηση της «VETA A.E.B.E.» μέσω της Πολιτικής αυτής δεσμεύεται για τα παρακάτω :

Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας

Την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία

Την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την υγεία των εργαζομένων στην εργασία

Τον συνεχή έλεγχο του περιβάλλοντος εργασίας και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την βελτίωση αυτού

Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εύρυθμη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς

Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εύρυθμη συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία

Την προστασία του περιβάλλοντος

Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε κάθε εργασία που εκτελεί η εταιρεία

Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας

Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος

Τη συνεχή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού

Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για θέματα κοινωνικής ευθύνης

Την συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, την τοπική κοινωνία, πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες για την βελτίωση θεμάτων κοινωνικής ευθύνης

Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων σχετικών με την κοινωνική ευθύνη με σκοπό τον καθορισμό στόχων συνεχούς βελτίωσης

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της  πολιτικής κοινωνικής ευθύνης.

Η πολιτική κοινωνικής ευθύνης κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους υπεργολάβους/ συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η «VETA Α.Ε.Β.Ε.» μέσω της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια δεσμεύεται :

Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

Στην διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Στην πλήρη εφαρμογή, έλεγχο και ανασκόπηση διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας στο σύνολό τους.

Στην πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας από όλο το προσωπικό της εταιρείας και για τις δραστηριότητες αυτής στο σύνολό τους.

Στην αναπροσαρμογή και συνεχή ισχύ των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας σε περίπτωση όποιας αλλαγής εσωτερικής δομής, δραστηριότητας και εξοπλισμού εγκαταστάσεων.

Στην ανασκόπηση και ανάλυση του πλάνου Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό να θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης.

Στην συνεχή επικαιροποίηση του πλάνου υγείας και ασφάλειας με στόχο τα μηδενικά εργατικά ατυχήματα.

Στη συνεχή επικοινωνία του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Στην γνωστοποίηση των εταιρικών κανόνων Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια, η «VETA Α.Ε.Β.Ε.» θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για το Περιβάλλον με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προληπτικής ενέργειας απαιτείται.

Η Διοίκηση της «VETA A.E.B.E.» μέσω της Πολιτικής για το περιβάλλον δεσμεύεται για τα παρακάτω :

Την προστασία του περιβάλλοντος

Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας

Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε κάθε εργασία που εκτελεί η εταιρεία

Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας

Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος

Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία

Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής

Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία

Τη συνεχή ενημέρωσή της σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής

Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της

Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό στόχων συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή της περιβαλλοντική βελτίωση.

Η Περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους υπεργολάβους/ συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας.