Πιστοποιήσεις

Το Το Σύστημα Ποιότητας της VETA έχει αναπτυχθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την Πολιτική και τους Στόχους Ποιότητας της Εταιρείας. Kαλύπτει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2015, που αφορά τη Διαχείριση της Ποιότητας στις δραστηριότητες της.

Η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας τεκμηριώνει εξαιρέσεις στις παρακάτω απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001:2015: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Προϊόντων Επικύρωση Διεργασιών Παραγωγής & Παροχής Υπηρεσιών.

Η εταιρία μας επίσης καλύπτει τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 45001:2018 για την υγιεινή και την ασφάλεια και ISO 14001:2015 για το περιβάλλον.